Стихи про беларусь на белорусском – Вершы пра Беларусь для дзяцей

Вершы пра Беларусь для дзяцей

Мара
Красуй у прасторы вясновым,
Радзімая сэрцу зямля.
Сагрэтая сонцам і словам
Краіна-матуля мая.
Расквеціў лугі, пералескі
Цвіценнем і радасцю май.
Ляціце да воблакаў, песні.
Квітней, мой абуджаны край.
Хачу я ні многа, ні мала, -
Каб спраўдзіць надзею з надзей,
Каб ты, Беларусь мая, стала
Краінай шчаслівых людзей!
Леанід Пранчак


Родны край
О мой любы родны край,
Ты - прыгожы, нібы рай.
І нідзе ў другіх краях
Шчасным быць не змог бы я.
Ніл Гілевіч

Радзіма
Бор адвечны, рэк разлівы,
Залатыя горы-нівы,
Неба вольнае над імі, -
Гэта ўсё мая Радзіма.
Дом наш, ласкаю сагрэты,
Продкаў мудрых запаветы,
Мова, спеўная надзіва, -
Гэта ўсё мая Радзіма.
Курганы і абеліскі,
Спапялёных вёсак спіскі
І Чарнобыль за плячыма, -
Гэта ўсё мая Радзіма.
Мары смелыя на старце,
Пагранічнікі на варце,
Ясны свет перад вачыма, -
Гэта ўсё мая Радзіма.

Мікола Маляўка

Мой край
Мая зямля, мой родны дом
Завецца Беларуссю.
Я знаю: пад тваім крылом
Заўсёды прытулюся.
У час трывогі і бяды
З табою мы адзіныя,
З любоўю шчыраю заўжды
Заву цябе Радзімаю.
Валерыя Бароўская

Зямля мая

Хлапчук з пабітымі каленцамі,
Па сцежках родных гойсаў я,
І ты здавалася маленькаю,
Мая, над Нёманам, зямля.
За жураўлямі рваўся ў вырай,
Не разумеў тады, малы,
Чаму з такой тугою шчыраю
Гучыць адлётнае "кур-лы".
Ад успамінаў вочы ясняцца
Цяпер, у век немалады,
Бо тут вясёлкі перавясялам
Спавіты лепшыя гады.
Не цешыць прыгажосць чужая,
Як свой куточак на зямлі,
Таму на лёс яны і жаляцца
Ў асеннім небе, жураўлі.
Здаецца, сам лячу над пожнямі,
Твой сын, вясёлы і ў журбе,
Я не змагу да дня апошняга
Адкрыць і ўсю спазнаць цябе.
Такая ты ў жыцці вялікая,
Мая, над Нёманам, зямля, -
Ад хаты матчынай пад ліпамі

Да неба з плачам жураўля.
Мікола Маляўка

Наш край
Наш край яснавокі -
З маленства любімы куток.
Тут слова і песні вытокі.
На карце - кляновы лісток.
На радасць жыві і на славу,
Ні гора, ні ліха не знай.
Стой мужна за верную справу,
Наш край!
Уладзімір Паўлаў

Адкрыццё
Нарэшце
Я таксама
Убачыў
Мірскі замак,
Нясвіжскі,
Навагрудскі...
А потым -
Пояс Слуцкі.
Гляджу зачаравана:
Уся аперазана,
Нібыта паясамі,
Стагоддзяў галасамі
Любімая Айчына.
Здаецца,
За плячыма
Я адчуваю
Крылы.
А вы
Свой край
Адкрылі?
Уладзімір Мазго

Радзіма
Жыццё падарыла нам дзіва:
Як ветрыку лёгкі павеў,
Аднойчы пачуеш - "Ра-дзі-ма..."
Пасля зразумееш - навек.
І будуць дарогі вяртацца
У той незабыўны куток,
Дзе ў квецені белых акацый
Жыцця твайго чысты выток,
Дзе змалку да болю знаёмы
І дрэвы, і твары людзей,

І роўнага болей якому
Ніколі не знойдзеш нідзе.
Мікола Пракаповіч

Радзіма
Я люблю цябе, Радзіма,
Мой прыгожы, мілы край.
Ад душы жадаю ўздыму -
Ты квітней і нас натхняй.
Можа, буду я далёка -
Не забуду родных слоў,
Спеў крынічкі, буслаў клёкат,
Шлях той, што вядзе дамоў.
Юля Ціхан

Радзіма
Дарагая спадчына -
Гэта ты, зямля мая,
Гэта мова матчына,
Без якой нямая я.
Лена Казючыц

Беларускія краявіды
Беларускія
Краявіды...
Перазвоны
Азёр і бароў.
Над палеткамі
Бульбы і жыта -
Песня
Велічных курганоў.
Гэта наша
Зямля дарагая,
Гэта нашы
Лугі і палі,
Над якімі
Спрадвеку лунае
Бусел -
Сімвал
Бяссмерця
Зямлі.
Анатоль Грачанікаў

Беларусь мая
Бягуць жыты за небакрай
А месяц - ягадны і ройны.
За наш духмяны каравай
Сягоння чалавек спакойны.
Зямлі багатыя дары,

І працаўнік адвеку дбайны:
Свае плугі і трактары,
Свае машыны і камбайны.
Над лесам неба ў жураўлях,
І ўвосень напрарочаць гусі
І новы дзень, і светлы шлях,
І росквіт мілай Беларусі.
Віктар Гардзей

Беларусь
Ад Нёмана да Сожа -
Так светла і прыгожа.
Дзе Нарач, Белавежа -
Гаюча так і свежа.
Суладна і супольна,
Гасцінна, хлебасольна.
І радасна на дзіва,
Бо гэта ўсё - Радзіма!
Уладзімір Мазго

Карта роднай Беларусі
Разглядаем
Мы з Марусяй
Карту
Роднай Беларусі.
Колькі сёл тут,
Гарадоў!
Колькі рэчак
І лясоў!
Вадаёмаў жа,
Азёраў
Быццам тых
На небе зорак.
Што й казаць:
Багаты край
І прыгожы -
Чым не рай?
Кастусь Жук

Наш родны край - прыгожы самы
Вядома ўсім, што вельмі шмат
Куткоў на свеце дзіўных.
Але не менш, а болей, брат,
Іх на тваёй радзіме,
У нашым краі дарагім,
У Беларусі роднай.

Не памяняешся ні з кім
Яе красою годнай.
Іван Муравейка

sad40zhlobin.schools.by

Домашний учитель Радуга: Вершы пра Беларусь

    Вершы пра Беларусь М. Шаўчонак. Мая Радзіма Яна мне дадзена адзіная На ўсё жыццё, на цэлы век. Мая адзіная, радзімая

ў вянках лясоў і стужак рэк.

                                                   Заўсёды самая прыветная,                                                    Як сонца, свеціцца сама,                                                    Жыве, як мара запаветная,

                                                   І роўных ёй — нідзе няма. 

Яе праменнямі сагрэтая, Наліта сілай маладой, Іду, нястомная, па свету я Яе часцінкаю жывой. І ганаруся ўсюды смела я, Што вырасла на той зямлі, Якую клічуць Руссю Белаю, Што тут дзяды мае жылі. Я. Жабко. Да апошня бярозкі ... Ты такі ненаглядны — Мой радзімы куточак зямлі. Ты такі ненаглядны — Край, дзе крылы ўзнімаюць буслы, Дзе асколачкам неба Васілёк у мірным полі цвіце І ля кожнай хацінкі Прыгажуня бяроза расце, Край азёраў глыбокіх І чаромхавых белых завей, Ідэалаў высокіх, Працавітых і шчырых людзей. Тут з адкрытай душою Запрашаюць гасцей у свой дом. Тут накормяць, напояць, Абагрэюць сардэчным цяплом.
Р. Барадулі. Быць
Быць Беларусам — Свайго ні гуку не забыць, Усё чужое перайначыць, Каб Беларусі вечнай быць! Быць Беларусам — За родны край згараць на дым, Па-беларуску чуць і бачыць На гэтым свеце і на тым Ю. Свірка. Твая Беларусь На карце вялікага свету Яна як кляновы лісток, Песня гарачага лета, Крынічнай вады глыток. Мяжуе з Польшчай, Украінай, Расіяй, Латвіяй, Літвой Твой родны край, твая Айчына, Жыццё тваё і гонар твой. I ты яе запомні імя, Як неба, сонца і зару. Твая зямля, твая Радзіма Названа светла: Беларусь! В. Жуковіч. Бусел над Хатынню Пакружыўся над Хатынню бусел сонечна-пагодлівай вясною: каміны стаяць. І людзі ў скрусе. А нідзе хаціны ні адной. Заміраюць галасы людскія, гукі абуджальнае вясны, і плывуць трывожныя такія, тонкія жалобныя званы. Пакружыўся над Хатынню бусел і паплыў у светлую смугу. Ён не ведаў болю Беларусі,

пэўна ж, ён адчуў яе тугу.

           Пакружыўся бусел над Хатынню 

           і ў смузе пад воблакамі знік.                           Папялішча ўсё яшчэ не стыне,

           і ў грудзях не замірае крык.

П. Панчанка. Бацькаўшчына Што такое Бацькаўшчына, Гэта рэчка, сцежачка лясная, Гэта ў лузе залатая пчолка, А ў вачах тваіх — вясёлка. Бацькаўшчына — гэта дом твой, Гэта песні, што звіняць наўкола, Гэта тата твой і мама. І сябры твае таксама. Алена БубенБеларусь О Беларусь, мая калыска,
Жыццё маё, прытулак мой!
З гарачаю любоўю нізка
Схіляюся перад табой. Зямны паклон табе, Радзіма,
Тваім палям, тваім лясам,
Тваім гасцінцам і шляхам. У Беларусі — ясныя вочы, Многа любові ў грудзях: Звонкае поле, звонкія сосны, Звонкі і сонечны шлях. У Беларусі кожны куточак, Дзе ты не пойдзеш, пяе... Звонкае слова, звонкая песня, Звонкае сэрца яе. Xiбa можна кут не любіць, Дзе твае нарадзілісь бацькі, Дзе жыццё пражылі дзяды, Дзе спрадвеку твае карані? Любы край Беларуссю завецца, I няма за яго мілей. I старым, i малым тут утульна,         3 кожным годам жывецца мажней. Праз лугі-разлогі, Паміж рэчак звонкіх Праляглі дарогі Роднае старонкі. ...Кожны кут радзімы — Гэта быль i казка. Кліча край любімы: Дзеці, калі ласка!
П. Броўка.Беларусь.
Змалку звалі цябе Мы прыгожай Радзімаю. Беларусь, Беларусь, Як ты сэрцу любімая! Беларусь, над табою Неба з яснымі зорамі. Паглядаеш на іх Ты вачамі — азёрамі. П. Панчанка. Навекі слава! Навекі слава тым, што ў полі ратным Загінулі за родныя палі, За наш народ, за лёс народаў брацкіх, За дзень наступны ўсяе зямлі. Бяссмертныя іх помнікі крані ты — І цеплыню адчуеш пад рукой: Іх высеклі не з камня, не з граніту — З людской любові, З удзячнасці людской. Куды ні глянь — лясы шумяць, Цвіце над полем гай, А поле — вокам не абняць, І гэта ўсё — мой край! Пшаніца, жыта на палях, Усюды ўраджай. Стагі, як горы на лугах, І гэта ўсё — мой край! Куды ні глянь — лясы шумяць, Цвіце над полем гай, А поле вокам — не абняць

І гэта ўсё — мой край!

raduga-sv.blogspot.com

Вершы пра Беларусь. ГУО "Ясли-сад №72 г.Гродно"

О, край родны, край прыгожы!
Мілы кут маіх дзядоў!
Што мілей у свеце божым
Гэтых светлых берагоў,
Дае бруяцца срэбрам рэчкі,
Дзе бары-лясы гудуць,
Дзе мядамі пахнуць грэчкі,
Нівы гутаркі вядуць;
Гэтых гмахаў безгранічных
Балатоў тваіх, азёр,
Дзе пад гоман хваль крынічных
Думкі думае прастор;
Дзе увосень плачуць лозы,
Дзе вясной лугі цвітуць,
Дзе шляхом старым бярозы
Адзначаюць гожа пуць?

Читать полностью: http://www.sinyavokaya.ru/o-krai-rodny-krai-prygozhy

* * * * *


Многа слаўненькіх куточкаў
    Ёсць у нашым краі,
Дзе пад гоман ручаёчкаў,
    Пад шум дрэў у гаі

Рой журботных дум пакінеш;
    Дзе няма трывогі,
Дзе душою адпачынеш,
    Змучаны з дарогі;

Дзе прыемны ветрык млее,
    Збажыну калыша,
Дзе пакоем-згодай вее,
    Дзе ўсё шчасцем дыша.

Читать полностью:  http://www.sinyavokaya.ru/mnoga-slaunenkikh-kutochkau

Мой родны кут, як ты мне мілы!..
Забыць цябе не маю сілы!
Не раз, утомлены дарогай,
Жыццём вясны мае убогай,
К табе я ў думках залятаю
І там душою спачываю.
О, як бы я хацеў спачатку
Дарогу жыцця па парадку
Прайсці яшчэ раз, азірнуцца,
Сабраць з дарог каменні тыя,
Што губяць сілы маладыя, –
К вясне б маёй хацеў вярнуцца.

Вясна, вясна! Не для мяне ты!
Не я, табою абагрэты,
Прыход твой радасны спаткаю, –
Цябе навек, вясна, хаваю.
Назад не прыйдзе хваля тая,
Што з быстрай рэчкай уплывае.
Не раз яна, зрабіўшысь парам,
На крыллях сонца дойдзе к хмарам

Ды йзноў дажджом на рэчку сыдзе –
Ніхто з граніц сваіх не выйдзе,
З законаў, жыццем напісаных,
Або на дол спадзе ў туманах.
Але хто нам яе пакажа?
На дол вадой ці снегам ляжа?
Не вернешся, як хваля тая,
Ка мне, вясна ты маладая!..

Вось як цяпер, перада мною
Ўстае куточак той прыгожа,
Крынічкі вузенькая ложа
І елка ў пары з хваіною,
Абняўшысь цесна над вадою,
Як маладыя ў час кахання,
Ў апошні вечар расставання.

І бачу лес я каля хаты,
Дзе колісь весела дзяўчаты
Спявалі песні дружным хорам,
З работ ідучы позна борам.
Нясліся зыкі песень здольных,
Ў лясах раз-пораз адбівалісь,
І ім узгоркі адклікалісь,
І радасць біла ў песнях вольных.
А хвоі, елкі векавыя
Пад зыкі песень маладыя
Маўчком стаялі ў нейкай думе,
І ў іх ціхусенечкім шуме
Няслось вячэрняе маленне
Ўгару, святое аддаленне.

Читать полностью: http://www.sinyavokaya.ru/moi-rodny-kut-yak-ty-mne-mily

ys72grodno.schools.by

Стихи о Беларуси и любви к Белоруссии

Дорогие читатели! Сайт "Любимая Родина" рад представить вам стихи о родной Беларуси из раздела стихи о странах, которые написали современные поэты. 

Мы благодарим авторов за творческое вдохновение, чуткость, доброту и любовь к Родине.

Беларусь моя, моя милая...

автор: Юрий Боровицкий

 

Беларусь моя, моя милая,

Моя нежная мать-земля,

Ты красивая, ты любимая:

И луга твои, и поля,

 

И дороги твои просторные,

И озёра твои в лесах,

И орешники твои чёрные,

И журавушки – в небесах.

 

Беларусь моя, моя нежная,

Моя снежная, мой приют,

Ты и песнь моя безмятежная,

Ты и счастие, и уют!

 

Я за всё тебе низко кланяюсь,

И я радуюсь, что живёшь,

Что прекрасною Белой панною

Над судьбой моей ты плывёшь!

Малая Родина

автор: Валерий Подобудчик

 

Моей юности милый край,

Белоруссия – родина малая!

Детских лет моих истинный рай,

Зорька-зоренька жизни алая...

 

Перелески твои и поля,

Речки тихие и озёра.

Моих предков родная земля,

Пущ и рощ широта и просторы.

 

Я тобою всем сердцем горжусь,

Верю в счастье простого народа

И когда-нибудь, может, вернусь

Под крыло твоего небосвода,

 

Чтобы слышать журчащий ручей,

Звонкий голос в полях жаворОнка.

Этих звуков нет в мире родней,

Белоруссии милой сторонка.

 

Я душою всегда с тобой

В час веселья и в час печали,

Белой Руси мой край родной,

Моей юности милые дали.

 

Там остались мои старики

На равнинном песчаном погосте,

У излучины тихой реки...

Я во снах прихожу к ним в гости...

Земля Беларуси

автор: Валерий Подобудчик

 

Земля Беларуси, родная сторонка, 

Ты в сердце моём, как родимая мать...

Как запах ромашек, когда я ребёнком 

Ходил на лужайку у речки гулять. 

 

Закрою глаза и как будто я снова 

Среди тополей и кудрявых берёз... 

Становится тело почти невесомо, 

И гложет тоска до рыданья и слёз. 

 

Земля дорогого далёкого детства, 

Меня ты отправила в долгий полёт... 

И ты для меня то святое наследство, 

Которое радость и силы даёт. 

 

Земля Беларуси, родная сторонка, 

Тебя не заменит мне море богатств. 

Как та, в отчем доме, святая иконка, 

Что лечит мне душу без всяких лекарств.

Родина моя-Беларусь

автор: Танюша Пирогова

 

   Люблю я Беларусь свою родную,

Прекрасней края в мире не найти

И не хочу я Родину другую

Лишь нам сегодня с нею по пути.

 

Берёзовые рощи, лес и поле

Как хочется прижаться к ней щекой,

Какое необъятное раздолье

До неба там дотянешься рукой.

 

Народ наш добрый и такой открытый

Мы рады гостю, что приедет к нам,

Посадим мы его за стол накрытый

Всё, что имеем отдадим друзьям.

 

Но если кто обидит ненароком ,

То за Отчизну сможем постоять. 

Мы защитим её , пусть будет им уроком

Кто на свободу станет посигать.

 

Такая белая, любимая, святая

Ты чистая как воды родника

И нету у тебя конца и края

Живи родная долгие века.

Беларусь

автор: Темная Саша

 

Синеокая, белокрылая,

Беларусь – моя мама милая,

Зеркала озер смотрят ласково,

А леса твои дышат сказкою.

Частой сеткою бегут вены рек,

На полях твоих сеет человек.

Будто волнами лен колышется,

Мне спокойно здесь, легко дышится…

Столько бед прошло по твоей земле,

Столько страшных мук принесли тебе.

Только ты живешь, не печалишься,

Сыновьям своим улыбаешься.

Синеокая, белокрылая,

Все такая же добрая, милая…

Где бы ни была, не забыть тебя,

Беларусь моя ты любимая.

Беларусь

автор: Вспышка В Ночи

 

Люблю Беларусь свою милую,

Ее историю, развитие и быт.

Взгляните на природу красивую,

Которая не первый год стоит.

 

Проходят дни, столетия и годы,

Моя страна еще сильней цветет.

Пусть она и не законодательница моды,

Но точно в ногу с ней идет.

 

Пусть она маленькая по сравнению с Россией,

И людей не примет столько, как Китай

Но не сравниться с ней ниодна страна в мире.

Так как мы всегда с ней, ты это знай!

 

Чистый город, воздух и земля!

Красивые улицы, площади, дома.

Беларусь – чудесная сказка моя,

Цвети и пой любимая страна!

Моя Беларусь

автор: Валерий Боев

 

Минуло семь десятилетий

С того, всем памятного года,

Когда был изгнан лютый враг

И в Беларусь пришла свобода.

 

Большой ценой далась победа,

Ведь многим головы сложить

Пришлось тогда в боях с фашизмом,

Чтоб мы могли свободно жить.

 

И, возрожденная из пепла,

Ты поднялась и расцвела,

И хорошеешь год от года,

Моя любимая страна!

 

Твои луга, твои озера,

Болота, реки и леса,

Вся твоя чудная природа

Так несказанно хороша!

 

Ты ввысь стремишься год от года,

Рождая смелые проекты,

Для белорусского народа

Возводишь новые объекты.

 

Люблю тебя, моя страна,

И, видит Бог, тобой горжусь,

Ты у меня, как мать, одна

Моя родная БЕЛАРУСЬ!

Любимая Беларусь

автор: Комар Николай

 

Волшебный звон сияющей капели

Разбудит ночь и птичьи голоса,

Прольют на землю песенные трели

Коснётся лист ладонью ветерка.

 

Над Белой Русью,над моей страною

Расправив крылья словно паруса,

Закружит аист в танце с синевою

Любовью наполняя небеса.

 

Серебряные успокоят дали

Водой студёной чистых родников,

В них растворю тревоги и печали

Упав в обьятья милых васильков.

 

Рассыплет солнце тёплыми лучами

Тончайших нитей света желтизну.

И спелый запах хлеба над полями

Одарит щедро Родину мою.

Моя Беларусь...

автор: Лилия Юшкова

 

Выйду я в ромашковое поле,

В синь васильков любимых окунусь…

Это ты, моё безбрежное раздолье,

Моя любовь, родная  Беларусь! 

 

Пытали, жгли и за  тебя решали,

Стараясь уничтожить и подмять,

Людское недовольство  разжигали,

Но, не сумели  Родину сломать!

 

А ты стоишь бессменно на  границе,

Сестру свою от недругов закрыв.

Твоей живой истории страницы,

Я в памяти храню, не позабыв.

 

И твой народ, а я его частичка -

Всегда с открытой и доброю душой,

Не зажигался злобой, словно спичка,

Соседствуя с народностью другой.

 

Цвети, моя любимая сторонка,

Пусть горести и беды обойдут.

Не зря тебя так нежно и негромко,

С любовью Русью Белою  зовут!

Беларусь

автор: Анна Будзько

 

Я люблю тебя, Беларусь!

Свою маленькую страну.

И по праву ею горжусь, 

Здесь я выросла и живу.

 

Я люблю эту синь озёр,

И богатство родных полей.

Чистоту городов и сёл,

И леса, их нету щедрей.

 

Пусть цветёт моя Беларусь!

На радость и счастье людей.

Я в дочерней любви признаюсь

Беларуси любимой моей!

Моя Беларусь

автор: Светлана Катарская

 

Самая красивая из многих стран,

Беларусь-васильковая,любимый наш край.

Где мирно,спокойно живет весь народ,

Работает дружно и песни поет.

А сколько прекрасных здесь рек и озер,

Лесов и лугов,огромных колхозных полей.

Красивые строятся здесь города,

Деревни обретают статусы агрогородка.

А сколько талантливых живет здесь людей:

Артисты,поэты,певцы и студенты,

Историки,скульпторы,спортсмены,политики

И просто рабочие других должностей.

И все-это твердо стоит на ногах

Президент,наш толковый,политику взял.

Следит за порядком,законы создал.

Мы можем учиться,работать,мечтать

И право на отдых всегда сохранять.

Рождаем детей мы на благо страны,

Чтоб только они все здоровьем цвели.

Счастливая нация!Счастливый народ!

Мы вместе для вас свой пример подаем.

Живите все дружно,растите детей.

А про войны забудьте!

На тысячи лет!

Беларусь любимая

автор: Владимир Балыкин

 

Беларусь любимая, 

Родина моя,

Богом ты хранимая

Славная земля!

 

Столько тобой пройдено,

Враз не подсчитать,

Здравствуй моя Родина,

Дорогая мать!

 

Соловьи - соловушки

Радостно поют,

На родной сторонушке

Меня долго ждут.

 

Речка катит воды,

Подпевает им,

Я в седые годы

Стал вновь молодым.

 

Аист белый кружится

Над родным гнездом,

Там родная улица,

Там мой отчий дом.

 

Церковь за оградой,

Купола в крестах,

Площадь, Ленин рядом,

На своих местах.

 

Перепето гимнов

Столько боевых,

Где былые Римы

На путях лихих.

 

Беларусь любимая,

Славная земля,

Лучше всех ты милая

Родина моя...

Беларусь

автор: Наталья Протасевич

 

Взглядами пленит голубоглазыми,

Восхищает зеленью полей,

Понимаешь, что блистает стразами

Даже тихий маленький ручей!

Прикоснись душой! Неповторимая! 

В сердце крик печальный журавля.

Самая родная и любимая,

Беларусь, прекрасная моя!

Самобытны косы золотистые

С переливом нежным василька.

Краски неба  самые лучистые!

Дышит добродушием земля!

Я хочу, чтоб ты была счастливая 

На рассвете и закате дня!

Родина моя миролюбивая,

Я тобой навек вдохновлена!

Белоруссия любовь моя

автор: Александр Башмаков


Там, где в тиши листами дубравы шумят
И рождаются песен и звуков волнений,
Где лесной аромат и прекрасное пение птиц
Белорусских напевов, сказанье видений,
Опадает заря с твоих чудных ресниц.
И звучит и звучит этой трепетной нотой,
На рассвете с заката родные слова,
Белоруссия в жизни живёт в моём сердце,
И звучит под пологом лесным лишь молва...
В тишине золотой, полудрёма вздыхающей пущи,
В ароматах моих, предсказаний ушедших годов,
Я тебе подарю распустившийся ландыш чудесный,
Я тебе подарю и желанье и счастье из снов.
Словно лилией стройной- раскрытые губы,
Соловьи пропоют нам о вечной любви,
Ты скажи, что исчезнут печали, разлуки,
Для стучащих сердец наступают счастливые дни.
Белоруссия,- радость и жизни звучанье,
И любимый, чарующий радостью край,
И под сенью дубов вековых на прощанье,
Попадаешь в пленительный, сказочный рай.

Беларусь

автор: Валентина Журавская-Фазанюк

 

Меня ты встретила грозой, дождём и градом,

Но и такой тебя суровой не боюсь:

В любом ненастье быть с тобою рядом

Готова я, моя подруга Беларусь.

 

Ты повстречалась на моём пути когда-то,

И я к тебе, как к матери, стремлюсь –

Ты много лет мне и отрада, и награда,

Моя любимая подруга Беларусь.

 

Не блещешь ты изысканным нарядом,

И описать твою красу я не берусь,

Но так тепло на сердце, что есть рядом

Моя любимая подруга Беларусь.

 

Мы много лет живём с тобою рядом,

Так отчего лежит на сердце грусть?

Меня ты провожаешь добрым взглядом,

Моя любимая подруга Беларусь.

 

И если день затянется туманом,

Я с ней, тоской незваной, поборюсь.

Мне вспомнится моей подруги мама –

Как образ твой прекрасный, Беларусь!

Беларусь

автор: Елена Бобовка                                  

 

Ты  родная  душе  сторона,

Беларусь  моя  сердцем  любимая.

Остаёшься  на  все времена

Ты  Всевышним  на  веки  хранимая.

 

А  в  лесах  утром   песни  поют

Птицы  певчие,  милые,  славные.

А  в  домах  теплота  и  уют -

Это  жизненно  самое  главное.

 

Протекают  рекою  века,

Ты -  моё  воскресенье  живучее.

Как  моя  золотая  строка,

Навсегда  вдохновеньем  певучая.

 

Не  оставлю  тебя  Беларусь, 

Моя родина,  сердцем  любимая.

Я  в  любви,  своей  вечной  клянусь,

В  той  любви,  что  глазами  не  зримая.

 

Как  прекрасны  рассветы  твои,

Но  жестоки  лесов  откровения.

Шли  здесь  очень  лихие  бои -

Нет фашизму  лихому  прощения.

 

Мирный  день  над  землёю  моей

Пусть  с  улыбок  всегда  начинается.

А  весной,  среди  птичьих  семей,  

Белый  аист  домой  возвращается.  

Дорогая моя Беларусь!

автор: Валерий Подобудчик

 

Дорогая моя Беларусь!

Ты, как Русь, как берёзка белая!

Я землёй своих предков горжусь,

Где бы ни был и что бы ни делал я...

 

Ты всегда для России форпост,

Часовой на эпохи, столетия.

За славян становилась в рост

В годы трудные лихолетия.

 

Жгли тебя и топтали враги,

Кровь с землёю мешая алую.

Сокрушить тебя не смогли

Даже нищую и отсталую...

 

Много пало твоих сыновей,

Защищая Отчизну великую.

Горе вдов и сирот-детей

Тебя сделало нежною, тихою.

 

Для тебя Россия – сестра,

Горячо, на века любимая.

Словно солнышка лучик с утра

Или матушка добрая, милая.

 

Не найдёшь на земле твоей,

Пережившей беду и ненастья,

Человека к России добрей,

Чтоб желал процветанья и счастья.

 

Вместе с Русью одною семьёй

Жить веками тебе предназначено

И в счастливый час, и в лихой,

Если б снова судьба озадачила...

 

Дорогая моя Беларусь!

Край мой чудный, святой и милый...

Ты – во мне, и тобой я горжусь,

Пока жив, всей сыновней силой!


Смотрите и другие материалы по теме:

ljubimaja-rodina.ru

Вершы пра Беларусь. ГУО "Ясли-сад №24 г. Полоцка"

                                                                                 

Вершы  пра  Беларусь

М. Шаўчонак.           Мая Радзіма

Яна мне дадзена адзіная

На ўсё жыццё, на цэлы век.

Мая адзіная, радзімая

Ў вянках лясоў і стужак рэк.

Заўсёды самая прыветная,

Як сонца, свеціцца сама,

Жыве, як мара запаветная,

І роўных ёй — нідзе няма. 

Яе праменнямі сагрэтая,

Наліта сілай маладой,

Іду, нястомная, па свету я

Яе часцінкаю жывой.

І ганаруся ўсюды смела я,

Што вырасла на той зямлі,

Якую клічуць Руссю Белаю,

Што тут дзяды мае жылі.

Я. Жабко.    Да апошня бярозкі ...

Ты такі ненаглядны —

Мой радзімы куточак зямлі.

Ты такі ненаглядны —

Край, дзе крылы ўзнімаюць буслы,

Дзе асколачкам неба

Васілёк у мірным полі цвіце

І ля кожнай хацінкі

Прыгажуня бяроза расце,

Край азёраў глыбокіх

І чаромхавых белых завей,

Ідэалаў высокіх,

Працавітых і шчырых людзей.

Тут з адкрытай душою

Запрашаюць гасцей у свой дом.

Тут накормяць, напояць,

Абагрэюць сардэчным цяплом.

  Р. Барадулін             Быць

Быць Беларусам —

Гэта значыць

Свайго ні гуку не забыць,

Усё чужое перайначыць,

Каб Беларусі вечнай быць!

Быць Беларусам —

Гэта значыць

За родны край згараць на дым,

Па-беларуску чуць і бачыць

На гэтым свеце і на тым

      Ю. Свірка.     Твая Беларусь

На карце вялікага свету

Яна як кляновы лісток,

Песня гарачага лета,

Крынічнай вады глыток.

Мяжуе з Польшчай, Украінай,

Расіяй, Латвіяй, Літвой

Твой родны край, твая Айчына,

Жыццё тваё і гонар твой.

I ты яе запомні імя,

Як неба, сонца і зару.

Твая зямля, твая Радзіма

Названа светла: Беларусь!

     В. Жуковіч.  Бусел над Хатынню

Пакружыўся над Хатынню бусел

сонечна-пагодлівай вясною:

каміны стаяць. І людзі ў скрусе.

А нідзе хаціны ні адной.

Заміраюць галасы людскія,

гукі абуджальнае вясны,

і плывуць трывожныя такія,

тонкія жалобныя званы.

Пакружыўся над Хатынню бусел

і паплыў у светлую смугу.

Ён не ведаў болю Беларусі,

пэўна ж, ён адчуў яе тугу.

Пакружыўся бусел над Хатынню

і ў смузе пад воблакамі знік.

Папялішча ўсё яшчэ не стыне,

і ў грудзях не замірае крык.

П. Панчанка.      Бацькаўшчына

Што такое Бацькаўшчына,

Знаеш?

Гэта рэчка, сцежачка лясная,

Гэта ў лузе залатая пчолка,

А ў вачах тваіх — вясёлка.

Бацькаўшчына — гэта дом твой,

Школа;

Гэта песні, што звіняць наўкола,

Гэта сам ты,

Гэта тата твой і мама.

І сябры твае таксама.

             Алена Бубен    Беларусь

О Беларусь, мая калыска,
Жыццё маё, прытулак мой!
З гарачаю любоўю нізка
Схіляюся перад табой.

Зямны паклон табе, Радзіма,
Тваім палям, тваім лясам,
Тваім гасцінцам і шляхам.

У Беларусі — ясныя вочы,

Многа любові ў грудзях:

Звонкае поле, звонкія сосны,

Звонкі і сонечны шлях.

У Беларусі кожны куточак,

Дзе ты не пойдзеш, пяе...

Звонкае слова, звонкая песня,

Звонкае сэрца яе.

П. Броўка

Xiбa можна кут не любіць,

Дзе твае нарадзілісь бацькі,

Дзе жыццё пражылі дзяды,

Дзе спрадвеку твае карані?

Любы край Беларуссю завецца,

I няма за яго мілей.

I старым, i малым тут утульна,

3 кожным годам жывецца мажней.

П. Броўка

Праз лугі-разлогі,

Паміж рэчак звонкіх

Праляглі дарогі

Роднае старонкі.

...Кожны кут радзімы —

Гэта быль i казка.

Кліча край любімы:

Дзеці, калі ласка!

                                  П. Броўка.         Беларусь.

Змалку звалі цябе

Мы прыгожай Радзімаю.

Беларусь, Беларусь,

Як ты сэрцу любімая!

Беларусь, над табою

Неба з яснымі зорамі.

Паглядаеш на іх

Ты вачамі — азёрамі.

П. Панчанка.     Навекі слава!

Навекі слава тым, што ў полі ратным

Загінулі за родныя палі,

За наш народ, за лёс народаў брацкіх,

За дзень наступны ўсяе зямлі.

Бяссмертныя іх помнікі крані ты —

І цеплыню адчуеш пад рукой:

Іх высеклі не з камня, не з граніту —

З людской любові,

З удзячнасці людской.

Мой край

Куды ні глянь — лясы шумяць,

Цвіце над полем гай,

А поле — вокам не абняць,

І гэта ўсё — мой край!

Пшаніца, жыта на палях,

Усюды ўраджай.

Стагі, як горы на лугах,

І гэта ўсё — мой край!

Куды ні глянь — лясы шумяць,

Цвіце над полем гай,

А поле вокам — не абняць

І гэта ўсё — мой край!

sad24polotsk.schools.by

Стихи про белоруссию для детей, стих про Беларусь для дошкольников

Вершы пра Беларусь для дзяцей


Родны край
О мой любы родны край,
Ты — прыгожы, нібы рай.
І нідзе ў другіх краях
Шчасным быць не змог бы я.
Ніл Гілевіч

Радзіма
Бор адвечны, рэк разлівы,
Залатыя горы-нівы,
Неба вольнае над імі, —
Гэта ўсё мая Радзіма.
Дом наш, ласкаю сагрэты,
Продкаў мудрых запаветы,
Мова, спеўная надзіва, —
Гэта ўсё мая Радзіма.
Курганы і абеліскі,
Спапялёных вёсак спіскі
І Чарнобыль за плячыма, —
Гэта ўсё мая Радзіма.
Мары смелыя на старце,
Пагранічнікі на варце,
Ясны свет перад вачыма, —
Гэта ўсё мая Радзіма.
Мікола Маляўка

Мой край
Мая зямля, мой родны дом
Завецца Беларуссю.
Я знаю: пад тваім крылом
Заўсёды прытулюся.
У час трывогі і бяды
З табою мы адзіныя,
З любоўю шчыраю заўжды
Заву цябе Радзімаю.
Валерыя Бароўская

Зямля мая
Хлапчук з пабітымі каленцамі,
Па сцежках родных гойсаў я,
І ты здавалася маленькаю,
Мая, над Нёманам, зямля.
За жураўлямі рваўся ў вырай,
Не разумеў тады, малы,
Чаму з такой тугою шчыраю
Гучыць адлётнае «кур-лы».
Ад успамінаў вочы ясняцца
Цяпер, у век немалады,
Бо тут вясёлкі перавясялам
Спавіты лепшыя гады.
Не цешыць прыгажосць чужая,
Як свой куточак на зямлі,
Таму на лёс яны і жаляцца
Ў асеннім небе, жураўлі.
Здаецца, сам лячу над пожнямі,
Твой сын, вясёлы і ў журбе,
Я не змагу да дня апошняга
Адкрыць і ўсю спазнаць цябе.
Такая ты ў жыцці вялікая,
Мая, над Нёманам, зямля, —
Ад хаты матчынай пад ліпамі
Да неба з плачам жураўля.
Мікола Маляўка

Наш край
Наш край яснавокі —
З маленства любімы куток.
Тут слова і песні вытокі.
На карце — кляновы лісток.
На радасць жыві і на славу,
Ні гора, ні ліха не знай.
Стой мужна за верную справу,
Наш край!
Уладзімір Паўлаў

Адкрыццё
Нарэшце
Я таксама
Убачыў
Мірскі замак,
Нясвіжскі,
Навагрудскі…
А потым —
Пояс Слуцкі.
Гляджу зачаравана:
Уся аперазана,
Нібыта паясамі,
Стагоддзяў галасамі
Любімая Айчына.
Здаецца,
За плячыма
Я адчуваю
Крылы.
А вы
Свой край
Адкрылі?
Уладзімір Мазго

Радзіма
Жыццё падарыла нам дзіва:
Як ветрыку лёгкі павеў,
Аднойчы пачуеш — «Ра-дзі-ма…»
Пасля зразумееш — навек.
І будуць дарогі вяртацца
У той незабыўны куток,
Дзе ў квецені белых акацый
Жыцця твайго чысты выток,
Дзе змалку да болю знаёмы
І дрэвы, і твары людзей,
І роўнага болей якому
Ніколі не знойдзеш нідзе.
Мікола Пракаповіч

Радзіма
Я люблю цябе, Радзіма,
Мой прыгожы, мілы край.
Ад душы жадаю ўздыму —
Ты квітней і нас натхняй.
Можа, буду я далёка —
Не забуду родных слоў,
Спеў крынічкі, буслаў клёкат,
Шлях той, што вядзе дамоў.
Юля Ціхан
Радзіма
Дарагая спадчына —
Гэта ты, зямля мая,
Гэта мова матчына,
Без якой нямая я.
Лена Казючыц
Беларускія краявіды
Беларускія
Краявіды…
Перазвоны
Азёр і бароў.
Над палеткамі
Бульбы і жыта —
Песня
Велічных курганоў.
Гэта наша
Зямля дарагая,
Гэта нашы
Лугі і палі,
Над якімі
Спрадвеку лунае
Бусел —
Сімвал
Бяссмерця
Зямлі.
Анатоль Грачанікаў
Беларусь мая
Бягуць жыты за небакрай
А месяц — ягадны і ройны.
За наш духмяны каравай
Сягоння чалавек спакойны.
Зямлі багатыя дары,
І працаўнік адвеку дбайны:
Свае плугі і трактары,
Свае машыны і камбайны.
Над лесам неба ў жураўлях,
І ўвосень напрарочаць гусі
І новы дзень, і светлы шлях,
І росквіт мілай Беларусі.
Віктар Гардзей
Беларусь
Ад Нёмана да Сожа —
Так светла і прыгожа.

Дзе Нарач, Белавежа —
Гаюча так і свежа.
Суладна і супольна,
Гасцінна, хлебасольна.
І радасна на дзіва,
Бо гэта ўсё — Радзіма!
Уладзімір Мазго
Карта роднай Беларусі
Разглядаем
Мы з Марусяй
Карту
Роднай Беларусі.
Колькі сёл тут,
Гарадоў!
Колькі рэчак
І лясоў!
Вадаёмаў жа,
Азёраў
Быццам тых
На небе зорак.
Што й казаць:
Багаты край
І прыгожы —
Чым не рай?
Кастусь Жук
Наш родны край — прыгожы самы
Вядома ўсім, што вельмі шмат
Куткоў на свеце дзіўных.
Але не менш, а болей, брат,
Іх на тваёй радзіме,
У нашым краі дарагім,
У Беларусі роднай.
Не памяняешся ні з кім
Яе красою годнай.
Іван Муравейка

ЧИТАЕМ ДЕТЯМ СТИХИ ПРО РОДИНУ

— Что значит: Родина моя? –

Ты спросишь. Я отвечу:

— Сначала тропочкой земля

Бежит тебе навстречу.

Потом тебя поманит сад

Душистой веткой каждой.

Потом увидишь стройный ряд

Домов многоэтажных.

Потом пшеничные поля

От края и до края.

Всё это – Родина твоя,

Земля твоя родная.

Н. Полякова

Родина

Что мы Родиной зовём?

Солнце в небе голубом

И душистый, золотистый

Хлеб за праздничным столом.

Что мы Родиной зовём?

Дом, где мы с тобой растём,

И берёзки, вдоль которых,

Взявшись за руки, идём.

В. Степанов

***

Что такое Родина наша?

Солнце, лес, дыхание пашен,

Сад в цвету, где не молкнут пчёлы,

И твой дом, и огни твоей школы.

Наша Родина – труд и праздник,

Сто дорог для тебя самых разных,

И любовь твоя к папе и к маме,

И ты сам – не один, а с друзьями.

А. Костецкий

Родина

Если скажут слово «родина»,

Сразу в памяти встаёт

Старый дом, в саду смородина,

Толстый тополь у ворот,

У реки берёзка-скромница

И ромашковый бугор…

А другим, наверно, вспомнится

Свой родной московский двор.

В лужах первые кораблики,

Где недавно был каток,

И большой соседней фабрики

Громкий радостный гудок.

Или степь, от маков красная,

Золотая целина…

Родина бывает разная,

Но у всех она одна!

З. Александрова

Лучше нет родного края

Жура-жура-журавель!

Облетел он сто земель.

Облетал, обходил,

Крылья, ноги натрудил.

Мы спросили журавля:

— Где же лучшая земля?

Отвечал он, пролетая:

— Лучше нет родного края!

П. Воронько

Родная земля

Есть своя

Родная земля

У ручья

И у журавля.

И у нас с тобой

Есть она,

И земля родная

Одна.

П. Синявский

Наша Беларусь

Край ты наш,

родной,

Любимый:

Ветер синий,

Рёв лосиный,

Вековые песни

Бора,

Синью полные

Озёра.

Лучше нет Земли

На свете:

Крикни –

Песнею ответит…

Мёд и тот

Здесь сладкий самый…

Край наш –

Весь

как ласка

Мамы.

В. Каризна

Родина

Я люблю свою малую родину,

этот светлый берёзовый край.

И багровые гроздья смородины,

и черёмухи цвет в тёплый май.

И такие здесь реки красивые,

и озёра с хрустальной водой.

Проживают тут люди счастливые,

наслаждаясь такой красотой.

На рассвете туман всюду стелется,

над низиной, над быстрой рекой.

Здесь всех раньше встает наше солнышко,

Подымаясь над новой землёй.

Н. Юдина

Наша Конституция

Она – наша мудрость,

Она – наша слава.

Она нам дала

Нерушимое право

Мечтать и учиться,

Трудиться,

Дерзать,

Уверенно к цели заветной

Шагать.

Она – наша гордость,

И наше доверье,

И в завтрашний день

Открывает нам

Двери…

Как компас,

Как солнце

Она в нашей жизни.

В ней доблесть и слава

Любимой Отчизны!

Н. Гончаров

Наш герб

Различным образом державы

Свои украсили гербы.

Вот леопард, орёл двуглавый

И лев, встающий на дыбы.

Такой обычай был старинный,

Чтоб с государственных гербов

Грозил соседям лик звериный

Оскалом всех своих зубов.

Но не орёл, не лев, не львица

Наш герб украсили собой.

На гербе контур Беларуси

В лучах от солнца над Землей.

Мы не грозим другим народам,

Но бережём просторный дом,

Где небо есть под небосводом

Всему, живущему трудом.

Не будет недругом расколот

Союз народов никогда!

Пусть будет вечной дружба наша,

Земля, и колос, и звезда!

С. Михалков

СТИХИ ПРО РОДИНУ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ

Минск – красивая столица,

Ты – сердце Родины моей,

И я хочу тобой гордиться –

Из года в год ты всё светлей.

Г. Красковская

***

На широком просторе

Предрассветной порой

Встали алые зори

На родимой страной.

С каждым годом всё краше

Дорогие края…

Лучше Родины нашей

Нет на свете, друзья!

А. Прокофьев

Лучше нет земли родной!

Подрасту – про всё узнаю,

В небе, в море побываю,

Посмотрю другие страны,

Горы, реки, океаны.

А потом вернусь домой:

Лучше нет земли родной!

В. Кудлачёв

Наш край

То берёзка, то рябина,

Куст ракиты над рекой.

Край родной, навек любимый,

Где найдёшь ещё такой!

От морей до гор высоких,

Посреди родных широт,

Всё бегут, бегут дороги,

И зовут они вперёд.

Солнцем залиты долины,

И куда ни бросишь взгляд –

Край родной, навек любимый,

Весь цветёт, как вешний сад.

А. Пришелец

Читайте также:

 • Стихи про творчество детей

  Цитаты и стихотворения о творчестве, рукоделии, мастерствеСобрала тут любимые цитаты и стихотворения о творчестве, искусстве,…

 • Стихи на Коми языке

  Коми мулэ стихотворение на коми-пермяцком языке Авторы Произведения Рецензии Поиск Вход для авторов О портале…

 • Стихи про предательство

  НАШ ГОРОДОК Предательство воспринимай с улыбкой!Ведь ты сильнее тех кто предавал-Ты выдержала ношу дружбы зыбкой:Нетронутым…

elbruslemonade.ru

БЕЛАРУСЬ стихи В. Некляева ~ Поэзия (Поэтические переводы)


НА ТРЁХ ЯЗЫКАХ И ТРЁХ КОНТИНЕНТАХ
28 марта 2016 г. Нью-Йорке состоялась презентация книги
белорусского поэта Владимира Некляева «БЕЛАРУСЬ», вышедшей в США в издательстве “Juliette, NY”.
В книгу вошли стихи на белорусском, а также
на английском и русском языках. Перевёл Леонид Зуборев (Зубарев).
После обсуждения в BELARUSIAN INSTITUTE OF ARTS AND SCIENCE (“БIНiМ”)  было принято решение рекомендовать творчество поэта В.П. Некляева и его книгу «БЕЛАРУСЬ» на Нобелевскую премию.
Презентации книги одного из лидеров белорусской оппозиции -
В. Некляева - прошли в Коннектикуте, Нью-Джерси, а также в Европе и Азии.
 
I. ЗЕМЛЯ МОЯ БЕЛОКРЫЛАЯ

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Из студёных криниц звёзды пьют синеву,
Отражаясь в росинках на зорьке далёкой.
Опустился с небес на траву-мураву
Добрый ангел-хранитель страны Синеокой!

Вот от красных калин засиял древний гай,
Над лугами мотив льётся светлым потоком.
Я молю, чтобы ты не покинул мой край,
Добрый ангел-хранитель страны Синеокой!

На луга и поля я душою стремлюсь,
Где сверкают снега голубой поволокой.
От беды и несчастий спаси Беларусь,
Добрый ангел-хранитель страны Синеокой!

РОДНОЕ

Весенний первый гром
Скатился как с горы.
Раскаты грозные дубы шатают.
Здесь – аистов земля,
Озёра и боры,
Окопы да полынь, –
Земля святая.

Не позабыт здесь плач,
И не убит здесь смех,
И с юга вновь вернутся гуси.
Здесь дождь – не просто дождь.
И снег – не просто снег.
Ведь это всё – краса
Родимой Беларуси.

ГОРЕ ЗА ГОРОЙ

Не бывает, что бескрылый –
На орла похожий.
Не бывает, что немилый,
А такой пригожий.
Но бывает, что крылатый,
А живёт бескрылым.
И бывает, что богатый,
А такой не милый...

Гой, гой – горе за горой!
Гори оно гаром,
Горе с бедой!

Гой вы, гусли-самограи!
Гой, цимбалы наши!
Все у нас в родимом крае
И поют, и пляшут!

Очаровывайте, гусли,
Пеньем золочёным –
Неподкупным и искусным
Гусляровым звоном.

Но не вспоминайте, гусли,
Грозных звёзд стожары:
Как пылали в Белой Руси
Войны да пожары,

Как земля тряслась и выла...
Сколько ж нас осталось?
Нас и так не много было –
Ещё меньше стало.

ГРУСТНАЯ МЕЛОДИЯ

Что за грустные песни
ты поёшь мне, о Белая Русь?
Как тоскливо во ржи
васильками они прорастают!
«Ой, ляцеў белы гусь...»
А куда ж полетел белый гусь,
если в небе твоём
только серые гуси летают?

С дальних нив дорогих
долетает печальный напев.
Но продолжить его
– даже голос мне дай –
не возьмусь я.
И утешусь лишь тем,
что хотя бы, немножко успев,
промелькнул над землёй,
над тобой, Беларусь, белым гусем.

ГОЛУБИНАЯ ПОЧТА

Восторг голубиных полётов
Дрожит в отраженье воды.
Распáхнуты в осень ворота,
Засыпаны в лето следы.

За стаей стрелой и поныне
Бежит босиком детвора.
И если ты знаешь, скажи мне:
Какая на свете пора?

Скажи мне, куда днём и ночью
Над нивой, над лесом густым,
Моя голубиная почта
Несёт детства сказочный дым?

* * *

Не за водой, просто снова
Мать за оградой садовой
В тонкой косынке пуховой
Вновь смотрит в ящик почтовый.
Он, неприметный для взора,
Просто привязан к забору.
Ящик печаль отворила,
Жёлтый листок уронила.
«Писем нет долго от сына?» –
Тихо спросила осина.

ЛАСТОЧКА

Дорогое и есть дорогое.
А в груди стонет сердце больное –
Неизбывного горя пурга:
Бьётся ласточкой береговою
Беларусь о свои берега.

II. РЕМИНИСЦЕНЦИИ

ДЫМ

Пройдёт земное на земле
Как предки, что когда-то жили.
Мы все растаем в дымной мгле,
Чтоб искры над костром кружили.

Вселенная, судьбы юдоль,
Нас в звёздной мельнице размелет
И в мирозданьи нашу боль,
Как горькую полынь, развеет.

ОГОНЬ

Согревая былое былым,
Привидения кажутся снами.
Мы себе вспоминаемся сами,
Как огню вспоминается дым.

СТРОФА

Нащупать слабый пульс строфы,
В тумане разглядев узор –
Как ткать из облаков ковёр
Для сказочной софы.

Но всё ж хочу строфу начАть.
Не тщетен мой тщеславный план.
Стихов воздушный караван
Сумею я собрать!

ДОЛГИ
Всем, кто взаймы мне давали,
Вернул все долги я давно.
А в песнях, стихах и печалях
Вернул, что мне Богом дано.

Я должен на родине милой
Тебе лишь, земляк-землекоп!
Ты, выкопав яму-могилу,
Землицу положишь на гроб.

ДЕВЯТЫЙ ПЛАЧ

Когда с войны домой пришли солдаты,
Сказал им маршал с думой на челе:
– За плачем, за восьмым, придёт девятый.
Ещё вам долго плакать на земле!

Вина войны, всё горе и утраты –
На мне одном, а вы – в другой петле.
За плачем, за восьмым, придёт девятый.
Ещё вам долго плакать на земле!

Бросайте ружья и рубите хаты,
Женитесь и плодитесь, в том числе.
За плачем, за восьмым, придет девятый.
Ещё вам долго плакать на земле!

«О чём он, братцы? – думали солдаты. –
Повержен враг, а мы – верхом, в седле!»
За плачем, за восьмым, придёт девятый.
Ещё нам долго плакать на земле!

НОЧЬ В ХАТЫНИ

Бил колокол, и звон набатный рос.
Распятое врагом стонало небо.
И детский плач, и жжённый запах хлеба –
Всё чёрный вихрь клубами к звёздам нёс.

Тот ужас плыл рекой без берегов,
Над огненной деревней разливался.
Сам бог войны на небе удивлялся
Кровавым преступлениям врагов.

ПОСЛЕДНИЙ КОСТЁР

Течёт по жилам жизни холодок,
Но время я сдержать не в силах.
Срок наступает подвести итог:
Плачу долги и плачу на могилах.

Уже надежды белый голубок
Исчез в былых мечтаньях сизокрылых.
И смотрит с неба синеглазый Бог.
Плачу долги и плачу на могилах.

Не перепутать устье и исток,
Чтоб отличить любимых от постылых.
Всё кончено. Я сел на бережок.
Плачу долги и плачу на могилах.

Уж тлеет мой последний уголёк.
И память, воскрешая сердцу милых,
То вьётся над костром как мотылёк,
То вертится змеёй на острых вилах.

ХОДОК

Сума да посох; сам седой как мел, –
Вид маскарадный и до боли ясен.
Но никому на свете не подвластен,
Ходок идёт, ходьба – его удел.

На юг, на запад, север и восток
Ходок бредёт, а олухи-барыги
Кричат: «Эй, ты! Где крест твой? Где вериги?»
Раз крест его ходить, идёт ходок.

Он выбрал путь и не свернёт он вбок.
Известно в мире каждому от века,
Всего для жизни нужно человеку:
Краюха хлеба да воды глоток.

Зачем ходьба? И боль по чём?
По колоскам ржаным родного поля?
По том – что правда и что воля?
По памяти о самом дорогом?

По всем, по всём – родном от слёз до слёз,
По сокровенному на чуждом свете,
Что вольным ветром мчится на рассвете
По пышным кронам полоцких берёз.

Когда охотничий раздастся рог
У Турова и отзовётся в Креве,
Путём окольным, словно кольца в древе,
Пророк бредёт, хоть злой известен рок.

И всё своё с собой несёт. В суму
Сложил листы он, чтоб подать безгласным
Надежды искру. Страждущим, несчастным...
Кому? Ему известно одному.

Ходок идёт. Над ним снега, дожди...
Нет выхода из этой круговерти.
Он знает мало, чтоб подвергли смерти.
Но знает слишком много, чтобы жить.

* * *

Молитвы, клятвы, исповедь, законы, –
Господь нам имена дает резонно,
Чтоб длился род, рождённый на извод.
Читаются всегда наоборот
Святые письмена на небосклоне
Среди холодных, равнодушных вод.

Проклятья, вероломства, войны, битвы.
И Страшный Cуд – как будто к горлу бритва.
Всё ближе: скоро Суд придёт.
По водам сам Господь грядёт!
А клятвы, покаянья и молитвы, –
Написаны на волнах этих вод.

* * *

До Бога – тяжкая дорога...
Я шёл к Нему своим путём.
Во всех краях искал я Бога
Во всём: ведь Он и есть во всём.

И в искушеньях билось тело,
И дух был с телом заодно.
А небо пламенем горело,
И проступало в небе дно.

И в яме, в раскалённой жиже,
Свой лик узрев на дне огня,
Спросил себя: «Кого увижу?»
И выдохнуло дно: «Меня!»

ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ

А столетней еврейке на «ИЛе»
Всё равно: лишь бы к Богу скорей.
«Перевозим живые могилы!» –
На мой взгляд мне ответил еврей.

Письма, фото старинное мамы,
Хлеб, горсть соли и море скорбей –
В Израиль с собою на память
Взяты с бывшей отчизны своей.

Перед взлётом мы с ним закурили,
Опрокинув по стопке вдвоём.
И моторы, взъярившись, завыли,
Оставляя года под крылом.

И летела могила живая
По-над родиной бывшей своей.
Над страной, что своих пожирая,
Чуждых ей изгоняла детей.

***

Точит без устали моль.
Хватит трухи про запас.
Перетерпеть эту боль.
Перемолчать этот час.

Вырвав себя из узлов,
Локти не дать бы связать.
Верю, что выпадет вновь
Голосу песней звучать.

Ну, а не выпадет – что ж:
Сменою знаков и вех
Пусть себе капает дождь
И пусть шуршит себе снег.

* * *
Надежда на бессмертие – юродство.
Поскольку в смерть поверить не могу,
Я, как от пули, в сердце берегу
И свежесть чувств, и слова первородство.

И свежесть чувств и слова первородство,
И песни про зерно, и про весну...
Но мысль крамольную храню одну:
Не в хлебе ведь едином превосходство!

Не в хлебе ведь едином превосходство.
Доподлинно известно: наравне
Нужны цветы, река, закат в окне,
Зарниц с красою девичьею сходство.

Зарниц с красою девичьею сходство
И птичий разговор, и детский смех,
И дождь апрельский, и ноябрьский снег, –
Щемящее природы благородство.

Щемящее природы благородство,
Ночные звёзды в небе, рай и ад –
О связи с бренной жизнью говорят:
Надежда на бессмертье – дон-кихотство.

ПОСЛЕДНИЙ СТИХ

Да здравствует жизнь! Эта ноша по мне!
Лиру свою посвящаю Отчизне.
Но чувствую: скоро займётся в окне
Последняя зорька земной моей жизни.

Ну что ж, эта ноша ведь тоже по мне!
Долю на волю сменил я намедни.
Слегка шелохнусь, словно тень на стене,
И на мгновенье походку замедлю.

III. СОЗВЕЗДИЕ РЫБ

СОЗВЕЗДИЕ РЫБ

За ночь одну и тысячу ночей,
Летя со звёздами в обнимку,
Не насладиться ясностью очей,
Губ не сомкнуть на родинках плечей.
Созвездье Рыб – в прозрачной дымке!

А небо, где Cозвездье Рыб плывёт
Среди ночных лазурных дымок,
Стремится вширь и вглубь миров растёт.
Не остановишь нас – летим вперёд
Во сне с созвездьями в обнимку!

Что нам до неба? и ему до нас?
Летим со звёздами в обнимку,
А из волос распущенных – вприпляс,
Как серебро, струятся на атлас
Лучи – заколки-невидимки.

* * *
Небо ночное загадочно,
Всюду опасность таит.
Что ты узрела в нём, ласточка,
Огненный метеорит?

Там, средь созвездий, забытая
Ноченька ткёт звездопад.
Зарева, клювом прошитые,
Нежно в зарницах горят.

Что же ты ищешь в нём, милая?
Там всё сбылось и прошло.
Швея ты моя быстрокрылая –
Раненое крыло!

* * *

Руки на груди – сильней объятий.
Удержи меня, не отпускай!
Пусть твоих не стою я проклятий,
Всё же – проклинай!

Прокляни за то, что было свято.
Я за всё перед тобой в долгу.
Не могу я быть невиноватым.
Слышишь? Не могу!

В миг неотвратимого прощанья,
Мы в небытие отправим дни.
Не карай меня своим прощеньем.
Лучше прокляни!

ПРЕД ТОБОЙ

С судьбой я бился на ножах!
Когда меня ты полюбила,
Нет, не фатальный смерти страх,
Но жизни страх ты мне открыла.

И с той поры по белу свету
Твой образ я в душе ношу.
Я не прошу любить за это –
Пощады у тебя прошу.

***

В очах твоих – сомнения
Мне за ночь не испить.
И недоразумения
Реку не переплыть.

Гудят-бурлят над нами
Обман и суета.
Меж нами-берегами –
Ни одного моста...

Прощай, моя любимая!
Мы – к разным берегам.
Лишь лодки лебединые
Гуляют по волнам.

* * *

Ты тучкой плыла, нe достать.
Светилась над речкой и садом.
Вчерашние сны были рядом,
А завтрашних нам не видать.

Ты тучкой плыла меж огней.
Со звёздами книгу читали.
Страницы её мы листали...
«Любовь» – была надпись на ней.

* * *

За тёмной речкою кончался день,
Моей разлюбленной мелькнула тень.
Стояла, зачарована водой,
А обернулось всё большой бедой.

Вдоль по течению я побреду,
Мою русалку я в воде найду.
Закрою очи ей своей рукой –
И две гадюки поползут за мной.

От слёз русалочьих не убежать.
За поцелуи надо отвечать.
Укус одной – как молнии разряд.
Другая – высосет из раны яд.

* * *

Ветке черёмухи любо
Рассвета дыханье...
Ты прошепчи мне, что любишь.
Хоть на прощанье.

В дом недостроенный глянешь
лучом одиноким.
Близко меня ты помянешь –
буду далёко.

Вижу, как наше свиданье
в предвечность уходит –
Болью и ожиданием
на небосводе...

* * *

Ночь, играет дьявол нa трубе,
Зазывая песней ведьм-бесстыдниц.
Никому, и прежде всех – тебе,
Не узнать бессонниц и бессмыслиц.

Нет, не на твоём плече во сне
Родинки считал я золотые...
Ах, как пляшут ночью при луне
Дьяволицы – ведьмы молодые!

* * *
На самом краешке платочка,
Которым очень дорожу,
Я доночую эту ночку.
Твою подушку долежу.

Сроднились кровью мы и духом.
Но плата ждёт нас на краю.
Страсть рвёт подушку из-под уха,
Круша, ломая жизнь мою.

АРФА

На арфе в юности играла.
Теперь в киоске у вокзала
Она игрушки продаёт.
Я самолетик «ЯК»
У ней купил. Спросил: «Ну как
Живёшь?..»
Она: «Да всяк бывало...
Так... Переживала...»
– Семья?..
– Муж неплохой, но алкоголик только.
Хоть дети в радость.
– Сколько? – Двое!
И что-то в ней болюче-неземное,
Как арфы звук:
– Ты знаменитым стал!
– Да я и сам не думал, не гадал.
– Шикарно выглядишь.
– Ну брось уж, что ты!

До-Ре-Ми-Фа... я слышу ноты.
Шар голубой кружит за шарфом...
– Дай самолётик, ангел с арфой!

ХОРЕИ И ЯМБЫ

Что, Володька?.. Вновь из серой
Колеи-то выбило?
Ах, как выболело сердце!
Ах, как выболело!

Торговал на ярмарке
весело ранетами...
Скучных песен не пиши,
дурень этакий!
Девичьих очей разлёт –
Ох, сердечное!
Не пиши казённых од,
Пой про вечное.

Чувством сны облагородь.
Яблочки-то – спелые!
Рифмой лозунги не порть.
Пиши белые.
Ты катись страстям вослед,
Сердце, яблоком...
О любви лишь пой, поэт.
Ямбами!

IV. Я ПРИШЕЛ, ЧТОБ ПОБЕДИЛИ ВЫ!

* * *

Признать себя виновным без вины –
Суд дьявола. Не Бога!
Когда кругом стена острога,
То душу стереги от сатаны.

Не виноват ты в том,
Что был обмана толстый том...

Но справедливость всё же сдюжит.
Ты не с других – с себя начни:
Разрушь тюрьму и разгони
Боязни страх – врагов оружье!

* * *

Вышел – и вздрогнуло поле
За голубым небосводом.
– Милая. Что это?
– Воля.
Вольный не ценит свободы.

Бился. Опять в доме пусто.
Горькая доля сурова.
– Милая, что это?
– Путы.
Вольный, коль сбросишь оковы.

БРИТВА

Гнетущее время:
Растерянность, страх
В дружеских зреет,
И в вражьих глазах.

Я в зеркале вижу
И бриться боюсь:
Развязка всё ближе,
Я к бритве тянусь.

Вновь с лезвием битва.
В висках – ток-огонь.
Отцовскую бритву
Сжимает ладонь.

По горлу до боли
Резнуть остриём –
Кровь хлынет на волю
Червонным ручьём.

ПОГОНЯ

Что затужили как будто на тризне?
Духом слабы, мужики? Воля – в нас!
Как бы и что б ни случилось с Отчизной –
Хуже не будет, чем стало сейчас.
Глянь, Беларусь заблудилась в трёх соснах!
Маятник мечется... Время несносно
Носит мой бедный народ как челнок
Из пасти на Западе – в пасть на Восток.
Новое племя не знает ущерба.
Cимвол родной уж сияет сквозь вербы:
Призраком древних веков на коне
Рвётся «Пагоня» с державного герба,
Громко копыта гремят в вышине!

СВОБОДА
Зенону Позняку

В борьбе за волю с плеч слетала голова.
Когда и кто имел довольно воли?
Заклятые рабы проклятой доли
Не лучше, чем тирана булава.

Никто не смог, как песня, вольным стать,
Хотя гулял в обнимку со свободой.
Тирану страшно подойти к народу!
Поэту вольной птицей не летать!

Но к Богу, в смертный грозный час,
Доходит только крик отважных.
Ведь каждый получает волю дважды –
Вот так Всевышний проверяет нас.

Найти иль потерять всё у черты?
Всем испытанье Бог дает Cвободой:
Один раз получив – герой народа.
Второй – свободен от Cвободы ты!

СТРАХ

Из раба подневольного
Страх не просто изгнать:
Лень за волюшку вольную
Мужикам восставать.

Не свободы изгнанники,
Лишь холопам сродни,
Ждут кнута или пряника,
А не воли, они.

БЕЛОРУСЫ

Что б ни плели,
Хоть мы в петле –
Но не в земле,
А на земле!

* * *

Как плащаница, бело-красно-белый
Флаг реет – символ Твой святой.
Когда Господь вдохнул мне душу в тело –
То Ты, Отчизна, стала мне душой.
Ты – воля Белорусская, Ты – вера.
Всем кривичам Ты кровная родня.
Когда Тебе понадобится жертва –
Возьми меня!

* * *

Когда я выйду
Из тюрьмы на волю,
Не стану клясть я
Ни судьбу, ни долю.
А стану дубом
Во чистом поле,
Качать ветвями
Под ветром вольным.
И если сядет
Нa ветку ворон,
И каркать станет,
Что он мой ворог,
Не стану Бога
Молить о каре:
На то он ворон,
Чтоб злобно каркать.

В ТЮРЬМЕ

Переступив тюрьмы порог,
Увидел темень я в остроге.
Но в сердце я хранил, как мог,
Заветы, что даны нам Богом.

За это Всемогущий Бог
Меня от гибели сберёг.

КРОВИНКА-УКРАИНА

В тоске-печали сердце ноет.
В веселье помнит твою грусть.
О, Украина, пред тобою
И вдалеке я поклонюсь!

А двум сердцам других не жаль:
О нелюбимых не тоскуют.
И сберегает лишь печаль
Само событье, вещь, поступок.

Когда наотмашь бьют утраты,
Тогда, наперекор судьбе,
Тебя прикусываю, солоноватую,
Словно кровинку на губе.

* * *
Путь мой земной – Отчизна!
Ты мне жизнь продлеваешь.
Позади – укоризна.
Впереди – ты сияешь.

Сущность моя – Отчизна!
Благодарствую снова.
За дарение присно
Белорусского слова!

Правда моя – Отчизна.
Россказни – от невежд.
Вижу не в разных «измах»
Светлые дни надежд.

Вера моя – Отчизна,
Птице дана и зверю...
Прокричу и на тризне:
– Верую! Верю! Верю!..

Верю в Отчизну.
Верю!

Я ПРИШЁЛ, ЧТОБ ПОБЕДИЛИ ВЫ!

Мы лежим снопами на токах.
Нас молотит каждый, кто в руках
Держит цеп. И так во все века...
Белорус, спроси у земляка:

Что тебе, поэту, до политики?
Может плахой обернуться критика!

Как вопрос, так и ответ мой прост:
– Я пришёл, чтоб ожила Свобода.
Мы без страха встанем в полный рост,
И воспрянет снова дух народа.

Зря вы ложь за правду принимаете,
Не сносить обману головы!
Чтоб сбылось всё то, о чем мечтаете,
Я пришел, чтоб победили ВЫ!

www.chitalnya.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*